Project Description

Annual Reports

דו"חות כספיים – מה הבעיה?

ברבעון הקרוב חברות וארגונים רבים יתחילו להיערך לקראת הצגת הדוחות הכספיים.

הדוחות עמוסים בנתונים: מאזן, דו"ח רווח והפסד. באמת, איך מציגים כל כך הרבה נתונים בבת אחת?

לעיתים אין צורך להציג את כל הנתונים המספריים עצמם. יש לבחון האם ניתן להציג למשל את אחוז השינוי ביחס לתקופה הקודמת (למשל ביחס לרבעון קודם או לשנה אשתקד).

לא תמיד זה חייב להיות מסובך.

5